Identificatie

 

mSmart (Tech) [Handelsbenaming: mSmart]
Vierhekkensstraat 5A, 9031 Drongen.
E: info@msmart.be
Ondernemingsnummer:  0698.779.090
RPR Gent, afdeling Gent

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en diensten van mSmart (Tech).

Ons Aanbiedingen – Beschikbaarheid - Prijs

Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen of aangeduid, gelden de offertes of aanbiedingen van mSmart (Tech) slechts gedurende vijftien kalenderdagen en zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen of fouten in aanbiedingen binden mSmart (Tech) niet en mSmart (Tech) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Afbeeldingen, afmetingen, kleuren of andere specificaties die in de shop weergegeven zijn, zijn louter een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Zij dienen echter enkel ter indicatie en afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van mSmart (Tech).

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW alsook andere taksen en belastingen die eraan verbonden kunnen zijn. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper.

De prijzen in de shop stemmen enkel overeen met de specificaties en eigenschappen die aan de overeenkomstige goederen en aanbiedingen woordelijk zijn toegeschreven. Wanneer de Klant de mogelijkheid heeft om bepaalde eigenschappen van de aanbiedingen in overeenstemming met zijn/haar specifieke voorkeur samen te stellen, is de Klant gehouden de totaalprijs van de samengestelde goederen te betalen die kan afwijken van de geafficheerde prijs.

Volgende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs

De kosten van levering en installatie, alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten (cf. verzekering van verzending).
De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk werden meegedeeld aan de Klant.
Levering en uitvoeringstermijn van diensten

De Klant is gebonden door de online aankoop vanaf zijn/haar aanvaarding bij het plaatsen van de bestelling en aanvaarding van deze voorwaarden.

De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en eventuele vertragingen in de uitvoering of de levering kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding door mSmart (Tech).

Indien de bestelling of reparatie niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal mSmart (Tech) de Klant hierover tijdig inlichten en eventueel een alternatief voorstellen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst tussen mSmart (Tech) en de Klant. De Klant heeft hiervoor geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

De klant kan elke bestelling kosteloos annuleren gedurende de eerste 14 dagen na besteldatum, behalve indien de bestelde dienst of product eerder wordt geleverd of beschikbaar was. Na verloop van 14 dagen is annulatie niet meer mogelijk.

Goederen besteld via de webwinkel van mSmart (Tech) worden enkel geleverd in België, …

Als plaats van levering of ophaling geldt het leveringsadres dat de Klant aan mSmart (Tech) heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling en bij gebrek aan opgave de maatschappelijke zetel van mSmart (Tech). In de periode na de vooraf bepaalde ophaaldatum en het moment dat de Klant effectief de bestelling komt afhalen, draagt de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht of vernietiging met betrekking tot de niet-opgehaalde goederen.

De Klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres. mSmart (tech) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

mSmart (Tech) doet een beroep op externe partijen (i.e. Bpost) voor de levering van bestelde goederen aan de Klant. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de Klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen.

De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij een enkele keer fysiek aan de Klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Klant.

Facturatie en betaling

De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling via overschrijving.

In geval van betaling op basis van factuur, is de Klant verplicht de facturen te betalen binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op jaarbasis verschuldigd van 8%. Bijkomend is een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag (Incl. BTW en met een minimum van vijftig (50) EUR) verschuldigd en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de volledige opeisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant.

Onverminderd het voorgaande behoudt mSmart (Tech) zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

Onverminderd voorgaande bepaling, moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

Welke betaalmethodes zullen er zijn?

De online bestellingen worden in principe onmiddellijk en volledig betaald, dit is op het moment waarop het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

Bancontact
Al dan niet via QR-code of ander betaalplatform.

Eigendomsoverdracht en risico

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Klant na de volledige betaling van de prijs. Tot op dat ogenblik blijven de goederen de exclusieve eigendom van mSmart (Tech).

Alle risico’s, daarin begrepen doch niet beperkt tot verlies, beschadiging, vernietiging of gevallen van overmacht, gaan over op de Klant vanaf de levering aan de Klant of een door hem aangewezen derde ontvanger. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt eveneens op risico van de Klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan mSmart (Tech) en dit per aangetekende brief binnen de zeven (7) dagen. Partijen komen overeen dat iedere laattijdige melding van een zichtbaar gebrek niet in aanmerking komt voor een eventuele (schade)vergoeding door mSmart (Tech). De Klant verbindt er zich toe bij elke levering van goederen deze onmiddellijk na ontvangst nazien.

Onzichtbare gebreken moeten onverwijld schriftelijk bij aangetekende brief ingeroepen worden binnen de zeven (7) dagen na kennisname door de Klant van het beweerde defect/euvel.

Garantie

mSmart (Tech) geeft garantie gedurende 24 maanden na aankoop van een toestel (refurbished en nieuw). Op de batterij krijgt u van mSmart (Tech) garantie gedurende 12 maanden na aankoop van het toestel. Hierbij wordt capaciteitsvermindering van de batterij buiten beschouwing gelaten, aangezien dit veroorzaakt wordt door slijtage. Dit is een normaal proces. Indien u geen toestel maar een onderdeel of accessoire koopt, ontvangt u steeds een garantietermijn van 6 maanden.

De garantietermijn gaat in vanaf levering of beschikbaarheid in de winkel. De garantietermijn wordt tijdelijk opgeschort tijdens de periode van herstelling of vervanging. De klant krijgt geen nieuw garantietermijn, maar de reeds begonnen termijn begint opnieuw te lopen vanaf de vervanging of voltooiing van de herstelling.

mSmart (Tech) is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het producten ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden.

De garantie van mSmart (Tech) kan niet worden ingeroepen:

 • ingeval van valschade en/of waterschade en/of drukschade;
 • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
 • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper;
 • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de Klant of zijn aangestelden;
 • ingeval van brandschade of oververhitting, elektrische overspanning
 • ingeval van het vergeten van wachtwoorden of toegangscodes.

Indien voldaan wordt aan voorwaarden voor garantie heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De standaard garantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage.

mSmart (Tech) tracht steeds te repareren. Een toestel zal slechts worden omgeruild wanneer blijkt dat reparatie niet mogelijk is. mSmart (Tech) bepaalt steeds zelf, en op basis van eigen analyse, wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen steeds buiten garantie. Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien de Klant geen gegevens wenst te verliezen, dient deze zelf een back-up te nemen van het toestel.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs en het serienummer (IMEI) kunnen voorleggen. Klanten wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor goederen die online werden aangekocht en op het door de Klant opgegeven (thuis)adres zijn afgeleverd, dient de Klant het product op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan mSmart (Tech).

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Overzicht garantietermijnen

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

2 JAAR / 24 MAANDEN

VERKOOP

Alle nieuwe toestellen

Alle merken

wettelijke garantie

   

Alle refurbished toestellen

Alle merken

wettelijke garantie

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

 

REPARATIE

     

 

Scherm

Smartphone

Apple iPhone & Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

 

 

Tablets

iPad & Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

2 JAAR / 24 MAANDEN

 

 

Laptops

Samsung

ORIGINELE SCHERMEN

   

MacBook

Apple

ORIGINELE SCHERMEN

   

iMac

Apple

ORIGINELE SCHERMEN

 

Moederborden

Laptops

MacBook

iMac en PC

Alle merken

 

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

 

REPARATIE

     

 

Alle reparaties (behalve batterij)

Gameconsole

Sony PlayStation & Nintendo

 

 

Installatie van TPG/glazen screenprotector

Smartphones en Tablets

Alle merken

(zie aanbod reparatiemodule)

 

 

2 JAAR/ 24 MAANDEN

Scherm

Smartphone

Apple iPhone, Samsung, Huawei, OnePlus, Motorola, Google, Nokia, Xiaomi, Sony, LG, BlackBerry, Oppo, Wiko, Asus

COMPATIBELE SCHERMEN

   

Tablets

Apple iPad, Samsung, Huawei, Sony, Asus, Acer, Lenovo,

COMPATIBELE SCHERMEN

   

Laptops

Huawei, Microsoft, Sony, Asus, Acer, Lenovo, Dell, MSI, Dynabook, Toshiba, Medion

COMPATIBELE SCHERMEN

 

Alle andere reparaties

(behalve batterij en scherm)

Smartphone

Tablets

Laptops

MacBook

iMac

Alle merken

 

   

PC

 

 

 

BEHANDELINGEN

     
 

SSD upgrade

Laptops

MacBook

iMac

PC

Alle merken

(zie aanbod reparatiemodule)

 
 

VERKOOP

Onderdelen

   
   

Accessoires

 

Tempered glass, opladers,...

 

Garantietermijn?

Verleende dienst

(verkoop, reparatie, behandeling)

Soort Toestellen

Merken

Opmerkingen

GEEN

BEHANDELINGEN

Alle toestellen

 
 • Waterschade
 • Onderhoud (software en hardware)
 • Back-up
 • Data-recovery
 • Migratie bestanden

Herstel

Bij toestellen binnen garantie geldt volgende regel:

Indien er geen defecte/zichtbare hardware wordt opgemerkt, dient de Klant de diagnosetijd te betalen bij het ophalen van zijn toestel. Deze vergoeding bedraagt forfaitair € 29, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Als een defect aan een toestel binnen garantie te wijten is aan een onderdeel dat zich niet in de originele configuratie bevond, wordt er steeds een diagnosekost aangerekend. In voorkomend geval wordt het toestel slechts teruggegeven na betaling van deze kosten.

Voor herstellingen buiten garantie geldt volgende regel:

Indien er geen defecte/zichtbare hardware wordt opgemerkt, dient de Klant de diagnosetijd te betalen. Deze vergoeding bedraagt forfaitair € 29, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Alle andere diensten worden eveneens contant betaald bij afhaling. Indien herstellingen via koerier opgestuurd dienen te worden, moeten de herstelkosten en vervoerskosten door de Koper vooraf betaald te worden.

Herstellingen, binnen of buiten de garantieperiode, die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van een toestel, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een opslagmedium vallen onder deze noemer. Deze herstellingen worden steeds gefactureerd tegen uurtarief. Wij (her)installeren enkel de software die meegeleverd werd toen het toestel werd aangekocht.

Voorwaarden van herstel zijn zowel van toepassing op herstel binnen garantie als herstel buiten garantie.

Herroepingsrecht

Elke aankoop die geen “overeenkomst op afstand” is, zoals een aankoop op de maatschappelijke zetel of winkel van mSmart (Tech), of door een Klant in een professionele hoedanigheid, geven de Klant geen recht op herroeping. Enige mogelijkheid tot omruiling of terugbetaling hangt in dergelijk geval volledig af van de goodwill van mSmart (Tech).

Bij de aankoop van producten op afstand heeft de Klant die ook consument is de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien de overeenkomst een dienstenovereenkomst betreft, zoals herstellingen van goederen, erkent de Klant dat de volledige uitvoering van de diensten het verlies van het herroepingsrecht inhoudt aangezien die dienst is geleverd op zijn/haar uitdrukkelijke vraag voor het einde van de herroepingstermijn.

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de mSmart (Tech) terugbezorgen.

Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal mSmart (Tech) dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant mSmart (Tech) via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De uitoefening van het herroepingsrecht moet medegedeeld of verzonden worden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan mSmart (Tech) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan in de winkel (adres van de maatschappelijke zetel). Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product in waarde verminderd is, behoudt mSmart (Tech) zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de Klant.

Aansprakelijkheid

mSmart (Tech) is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving. Deze schade zal dus geen aanleiding geven tot vergoeding door mSmart (Tech).

Overmacht

mSmart (Tech) zal in geval van overmacht, zoals – doch niet beperkt tot – oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte of ongeval onder het personeel, bedrijfsstoornis, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat mSmart (Tech) in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbanken


Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen mSmart (Tech) en de Klant.

Enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Vrederechter van het kanton waar de maatschappelijke zetel van mSmart (Tech) gelegen is, is bevoegd om kennis te nemen van een geschil tussen partijen. mSmart (Tech) heeft evenwel het recht afstand te doen van deze clausule.